Ztráty a nálezy

Veškeré zapomenuté věci, které najdou řidiči v autobusech, se předávají do ztrát a nálezů, které najdete v informačních kancelářích ve Staré Boleslavi a na Mělníku. Zde jsou tyto věci zaevidovány a dle možných indícíí  se hledá jejich majitel. Totéž platí o zapomenutých věcech nalezených v areálu autobusových nádraží na Mělníku a ve Staré Boleslavi zdejším personálem nebo cestujícími. Výdej probíhá na základě předloženého dokladu a popisu ztracené věci.

 otevírací dobatelefon
IK Stará Boleslav po – pá  6:00 – 11:30 a 12:00 – 18:00 326 911 005
IK Mělník po – pá  5:00 – 19:00 315 622 607
 so  8:00 – 12:00 

SMĚRNICE upravující postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů, včetně poučení pro nálezce

ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato směrnice upravuje postup pro přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů, věcí skrytých a opuštěných (dále jen nálezy), které byly nalezeny v autobusech provozovaných dopravní společností ČSAD Střední Čechy, a.s. (dále také jako dopravce).

 1. Od 1. 1. 2014 je problematika ztrát a nálezů upravena § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ). Zákon poskytuje vlastníkovi možnost, aby se své věci opět ujal, neboť se má za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Ten kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Kdo by si takovou věc ponechal, porušil by nejen pravidla občanského zákoníku, ale mohl by se dopustit v případě věci nikoliv nepatrné hodnoty i trestného činu zatajení věci.
 2. Zákon rozlišuje mezi věcmi ztracenými a opuštěnými a to především z důvodu, aby nedocházelo k nárokování nálezného za věci nepatrné hodnoty, které byly opuštěny záměrně na místě přístupném veřejnosti a aby nebyla obce či nálezce povinen takovou věc uchovávat. Za nález ve smyslu zákona nejsou považovány věci, které již evidentně nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození. V případě pochybnosti se má však za to, že se jedná o věc ztracenou.
 3. Dle ustanovení § 1052 OZ (1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.
 4. U věci nalezené v autobusech, jež jsou provozovány dopravní společnosti ČSAD Střední Čechy, a.s., je nálezce povinen odevzdat ji do informační kanceláře Mělník, resp. Stará Boleslav (dále jen IK).

ČÁST  II.
NÁLEZY

Čl. 1
Přijetí nálezu

 1. Věc nalezenou v autobusech  převezme od nálezce zaměstnanec IK.
 2. Po přijetí zaeviduje zaměstnanec IK nález do „Knihy evidence nálezů“ pod ročníkovým pořadovým číslem. Pořadová čísla jdou chronologicky za sebou od č. 1 v daném roce. Nový rok začíná na další stránce knihy. Rok je vždy ukončen proškrtnutím prázdných řádků, datem a podpisem zaměstnance IK. Každý nález označí zaměstnanec ročníkovým pořadovým číslem.
 3. V „Knize evidence nálezů“ bude u každého nálezu uvedeno: ročníkové pořadové číslo, datum příjmu, datum nalezení, místo nálezu, popis nalezené věci s uvedením identifikátorů, popř. počet kusů, jméno, příjmení a bydliště nálezce, podpis příjemce a způsob, jak bylo s věcí naloženo.
 4. Nálezy opatřené pořadovým číslem shodným s knihou evidence nálezů se uloží dle charakteru do prostor k tomu účelu určených.


Čl. 2
Nakládání s nálezy 

 1. Na webových stránkách ČSAD Střední Čechy, a.s. bude trvale umístěna toto směrnice, obsahující poučení občanům, kde se odevzdávají a vracejí ztracené věci nalezené v autobusech dopravce. Shodným postupem jsou vázání též zaměstnanci dopravce.
 2. Pokud lze podle nálezu identifikovat vlastníka věci, vyzve zaměstnanec IK bezodkladně tohoto vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu.
 3. V případě, že se vlastník dostaví k převzetí nálezu, zaměstnanec IK s ním po zjištění jeho totožnosti sepíše v „Knize evidence nálezů“ záznam o předání nálezu. Zaměstnanec IK případně vyúčtuje vlastníkovi nálezu náklady, pokud dopravci vznikly v souvislosti s opatrováním věci.
 4. U každé vrácené položky bude uvedena v oddílu „nálezy“ poznámka „vráceno“ a v oddílu „vráceno“: ročníkové pořadové číslo nálezu, jednoznačné údaje o totožnosti vlastníka, jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, popř. současné bydliště, podpis vlastníka, popř. jeho poznámka vztahující se k úplnosti, poškození či jiné změně nalezené věci a podpis zaměstnance IK.
 5. Nalezené doklady (např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, technický průkaz) budou po zaevidování odevzdány proti potvrzení o předání Městskému úřadu v místě příslušné IK a o této skutečnosti bude uvedena v oddílu „nálezy“ poznámka „předáno MÚ“.
 6. V případě, že nález nebo jeho část podléhá dle své povahy rychlé zkáze, bude po 3 dnech od jeho převzetí zaměstnancem IK znehodnocen, o čemž tento zaměstnanec učiní písemný záznam v „Knize evidence nálezů“. V tomto případě se nebude postupovat dle Čl. 3 odst. 3. Bude-li znám vlastník věci, bude jej zaměstnanec IK informovat o možnosti likvidace tohoto nálezu.


ČÁST III.
NAKLÁDÁNÍ S NEVYZVEDNUTÝMI VĚCMI

 1. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od zaevidování nálezu, může dopravce s věcí nakládat jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.
 2. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od zaevidování nálezu a před uplynutím tří let od zaevidování, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
 3. Uplynou-li tři roky od zaevidování nálezu, nabude dopravce vlastnické právo k této věci nebo k výtěžku za ni strženému.
 4. Pokud se bude jednat o věc „tzv. bezcennou“ bude provedena její likvidace vhodnou formou odpovídající konkrétnímu nálezu a o této skutečnosti bude sepsán protokol.
 5. Při nakládání s ostatními nevyzvednutými nalezenými věcmi, které se staly vlastnictvím dopravce, bude dále postupováno podle interních předpisů pro hospodaření.ČÁST IV.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že tato směrnice neobsahuje úpravu některých nálezů (například nález živého zvířete) bude v případě takového nálezu postupováno dle platných ustanovení OZ, s přihlédnutím k povaze takových nálezů. Tato směrnice, kterou schválilo vedení společnosti dne 23.2.2022,  nabývá účinnosti dne 1.3.2022