OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU)

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“):

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (více na https://oznamovatel.justice.cz/).

Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv a které

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. c) porušuje tento zákon, nebo
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo porušuje práva Evropské Unie v oblasti:
 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory,

může podat oznámení elektronicky prostřednictvím níže uvedeného formuláře, emailem, v listinné podobě nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě dle domluvy) i telefonicky.

Zákon nestanovuje povinnost zabývat se anonymními oznámeními.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis, který komplexně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu. Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření vůči oznamovateli.

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna pracovní nebo služební doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

V souladu s požadavky zákona je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani dalšímu orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

V případě listinného podání musí být dokument označen  „Oznámení ZOO – pouze k rukám příslušné osoby – neotevírat“.

Příjmem a zpracováním všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení do 30 dnů od přijetí oznámení. Lhůtu 30 dnů lze v případech skutkově nebo právně složitých nanejvýš dvakrát prodloužit, o čemž musí být oznamovatel informován předem, včetně důvodů pro takový postup. Všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Za společnost ČSAD Střední Čechy, a.s. byla v souladu s požadavky zákona určena pověřená osoba, která byla poučena o svých povinnostech a to zejména v oblasti mlčenlivosti a záruky nestranného výkonu svých úkolů. K podáním do níže uvedeného VOS a e-mailu pro přijetí oznámení má přístup pouze pověřená osoba:

Ing. Miroslav Dvořák

email: zoo@csad-sc.cz

tel: +420 730 851 929 (oznámení jsou přijímána pouze v pracovní dny od 8.00 hod do 16.00 hod)

adresa pro listinná podání: K Přívozu 2604/23, 276 01 Mělník

V případě listinného podání musí být dokument označen  „Oznámení ZOO – pouze k rukám příslušné osoby – neotevírat“.

Formulář pro podání oznámení:

  Vztah k povinnému subjektu*

  Další odkazy:

  Směrnice EU:
  https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers_cs

  Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171

  Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů:
  https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/